ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางรัชนี ทองพูล
คุณครูพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายศรัณยพงศ์ ระเวงวรรณ์
คุณครูพิเศษ

นางนาฏลดา สำราญรื่น
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1