ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางมะลิวัลย์ หีบแก้ว
คุณครูพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายพิชิตชัย เหล่าผักสาร
คุณครูพิเศษ


คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4


คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวสุนันทา ภูทอง
คุณครูพิเศษ