ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางอาณัตญา ทองสุพรรณ
คุณครูพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางมัชฌิมา ตะคามจันทร์
คุณครูพิเศษ

นางศศิรษาพัชร นนทมาตย์
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายอดุลย์ ภูเงิน
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวสุภาพร ศรฤิทธิ์
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาธิตา รอบจังหวัด
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2