ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรทางการศึกษา

นางธัญญาธร โพธิสาละ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณและทรัพยากรเพื่อการศึกษา
หัวหน้าบุคลากรทางการศึกษา

นางบุญร่วม นามโคตร
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางบุษบา ภูสีหาเทศ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสมหวัง แก้วอู๋
แม่บ้าน

นางนิรมล ขันชารี
แม่บ้าน

นางเกษร ผกาผล
แม่บ้าน

นายณรงค์ ขันชารี
พนักงานขับรถ

นายบุญล้น ผกาผล
พนักงานขับรถ

นายประยูรน์ พรมรัตน์
พนักงานขับรถ

นายกสันต์ โคตรแสง
พนักงานขับรถ

นายวีนัส กาทอง
พนักงานขับรถ

นายสุรสิทธิ์ วงษ์คำ
พนักงานขับรถ