ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายศราวุฒิชัย บุญพรม
คุณครูพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางเอื้อมพร อาสนาทิพย์
คุณครูพิเศษ