ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : ดร.วัชราภรณ์ วิจารณ์
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2546-ปัจจุบัน