ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

ดร.วัชราภรณ์ วิจารณ์
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางเอื้อมพร อาสนาทิพย์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางมะลิวัลย์ หีบแก้ว
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางรัชนี ทองพูล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางพเยาว์ ชิณฤทธิ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา