ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจMission )

                1. มุ่งเน้นการจัดมวลประสบการณ์  ที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ควบคู่คุณธรรมจริยธรรมอย่างเต็มศักยภาพ

                2. พัฒนาส่งเสริม  สนับสนุนบุคลากรและนักเรียนให้มีจิตสำนึกที่ดี  เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชน  สังคม  บนพื้นฐานของหลักประชาธิปไตย

                3.  มุ่งที่จะพัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรชั้นนำในด้านการบริการ  ด้านการจัดประสบการณ์  ต่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

เป้าหมาย  (  Target  )

1.  โรงเรียนมีความเสมอภาคและเปิดโอกาสให้การบริการด้านการศึกษาอย่างทั่วถึง

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐานในการเรียนรู้  มุ่งสู่ระดับสากลบนพื้นฐานภูมิปัญญาไทย

                3.  พัฒนาครูและบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ

4. ส่งเสริมให้สถานศึกษา  สามารถบริการการศึกษาที่มีคุณภาพแก่ชุมชนโดยเสมอภาค