ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

ปรัชญาโรงเรียน    ;   มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา  คือ  ศรัทธาของประชาชน

หมายถึง   การจัดมวลประสบการณ์  ที่มุ่งให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  มีคุณภาพซึ่งถือว่าเป็นความต้องการของสังคมและประเทศชาติต่อไป

วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์  ( Vision )

                โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์  มุ่งมั่นที่จะพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา  โดยมุ่งเน้นจะพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพทั้งทางด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม นำเอาเอกลักษณ์ความเป็นไทย และนำเทคโนโลยีสู่สากล บนบริบทและภูมิทัศน์ที่สะอาด ปลอดภัย และพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ