ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

คำขวัญโรงเรียน  “การเรียนเป็นเลิศ  เชิดชูคุณธรรม  พฤติกรรมสร้างสรรค์

                หมายถึง  การที่ผู้เรียนมีความรู้  ซึ่งก่อให้เกิดปัญญาปฏิบัติตนไปในทางที่ดี   มีจิตสำนึกที่ดีมีคุณธรรม  จริยธรรม ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  และเป็นคนมีคุณภาพ  สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข