ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโดยย่อ
ประวัติ โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ได้รับอนุญาตเลขที่  กส. 2 / 2540 ให้เปิดทำการสอนตั้งแต่วันที่ 19  มีนาคม   2540   บนพื้นที่จำนวน  2 ไร่  3  งาน   25 ตารางวา   เปิดทำการสอนใน ระดับอนุบาลปีที่  1 –3  มีอาคารเรียนเป็นอาคารคอนกรีตชั้นเดียว  1 หลัง  มีห้องเรียนและห้องประกอบการรวมทั้งสิ้น  4 ห้อง  ต่อจากนั้นได้มีการซื้อที่ดินเพิ่มเติม  ก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบการเพื่อรองรับนักเรียนที่เปิดทำการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1
ก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบการเพื่อรองรับนักเรียนที่เปิดทำการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 6    และมีการปรับปรุงสถานที่ต่างๆ ดังนี้ ปี 2540  จัดตั้งโรงเรียนบนพื้นที่2  ไร่  3  งาน   25  ตารางวา  มีอาคารคอนกรีตชั้นเดียว 2  ไร่  3  งาน   25  ตารางวา  มีอาคารคอนกรีตชั้นเดียว 1 หลัง มีห้องเรียน และห้องประกอบรวม 4 ห้อง มีห้องธุรการ  ห้องพยาบาล และห้องครัวภายในอาคาร 
               ปี 2543 - ปัจจุบัน