ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
06 มิ.ย. 55 ถึง 08 มิ.ย. 55 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “ความรู้ประชาคมอาเซียนสู่การเรียนการสอน”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับการค้าและการพัฒนากับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก และการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาทั้งครูผู้สอนและนักเรียนอาชีวะ ให้เรียนรู้ เข้าใจและตระหนักถึงบทบาทของตนเอง ต่อกระแสโลกและการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อที่จะนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเอง พัฒนาการเรียนการสอน อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศต่อไป
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ / แต่งกายสุภาพ โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์
02 มิ.ย. 55 ถึง 03 มิ.ย. 55 คอร์สอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับครู
สร้างสื่อการสอน นวัตกรรมการศึกษา สถิติและการวิจัยสำหรับครู วิทยฐานะ คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา อีบุ๊คส์ อีเลิร์นนิ่ง เว็บไซต์ การนำเสนอผลงานวิจัย รายงานการศึกษา
ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ แต่งกายโดยชุมสุภาพ โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์